Regulamin sklepu internetowego 4nogi.studioW poniższym regulaminie znalazły się informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, a także procedurze odstąpienia od umowy i procesie reklamacyjnym.

1. Definicje

1.1. Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) składający zamówienie w Sklepie Internetowym 4nogi.studio.

1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych (zawierająca umowy sprzedaży) w Sklepie 4nogi.studio niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwiernia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu 4nogi.studio;

1.5. Sklep 4nogi.studio- serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: 4nogi.studio, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

1.6. Sprzedawca – HRBA Software Wojciech Ciołko z siedzibą w 01-873 Warszawa, ul. Magiera 3/7 o numerze NIP 546 130 94 71

1.7. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym;

1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu 4nogi.studio

1.9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. Postanowienia wstępne

2.1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu 4nogi.studio, Klient może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu 4nogi.studio.

2.2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

2.3. Do korzystania ze Sklepu, 4nogi.studio, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie 4nogi.studio, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2.4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie 4nogi.studio anonimowo ani pod pseudonimem.

2.5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu 4nogi.studio dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie 4nogi.studio.

2.6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

2.7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu 4nogi.studio spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego 4nogi.studio z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.9. Prezentowane w Sklepie 4nogi.studio informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

2.10. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu 4nogi.studio stosownie do jego przeznaczenia.

2.11. Na urządzeniu końcowym Klienta (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu 4nogi.studio, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu 4nogi.studio.

3. Zasady korzystania ze Sklepu 4nogi.studio

3.1. Ze Sklepu 4nogi.studio można korzystać:

3.1.1. Po dokonaniu rejestracji, która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu 4nogi.studio,

3.2. Warunkiem rejestracji której mowa w ust. 3.1.1. powyżej jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3.3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie 4nogi.studio. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie 4nogi.studio jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu 4nogi.studio, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu 4nogi.studio, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy Klient:

3.4.1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych),

3.4.2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

3.4.3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep 4nogi.studio podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep 4nogi.studio nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania jakichkolwiek materiałów. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.8.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa tzn. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

3.8.2. korzystania ze Sklepu 4nogi.studio w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

3.8.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu 4nogi.studio niezamówionej informacji handlowej (spam);

3.8.4. korzystania ze Sklepu 4nogi.studio w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

3.8.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu 4nogi.studio jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

3.8.6. korzystania ze Sklepu Internetowego 4nogi.studio w sposób zgody z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

4.1. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

4.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu 4nogi.studio, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4.3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu 4nogi.studio. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 4nogi.studio

4.4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu 4nogi.studio, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@4nogi.studio W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu 4nogi.studio. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu 4nogi.studio należy wejść na stronę internetową https://4nogi.studio, dokonać wyboru Towaru (m.in. poprzez określenie rodzaju, rozmiaru, materiałów, kolorystyki), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu 4nogi.studio wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

- wybranej formy płatności,

- wybranego sposobu dostawy,

- przewidywanego czasu wysyłki,

- uwagi Klienta.

5.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Kupuję i płacę”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ,,Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy.

5.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.11. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. W przypadku, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT, Sklep 4nogi.studio ją wystawi, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

5.12. W przypadku zakupu związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Sklep 4nogi.studio wystawi fakturę, o ile Klient przekaże wszelkie wymagane w tym celu informacje.6. Metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w stawce 23%. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem na numer konta bankowego

- gotówką – w momencie odbioru osobistego

-  przelewem elektronicznym, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep 4nogi.studio

6.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

6.3. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez serwis na stronę internetową podmiotu realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

6.4. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu bankowego w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą

7. Dostawa

7.1. Dostawa produktu, zakupionego poprzez sklep internetowy 4nogi.studio, do Klienta jest nieodpłatna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport bądź dokona odbioru osobistego.

7.2. W przypadku wysyłki towarów, dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ze względu na rodzaj Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Z uwagi na gabaryty mebla, Klient powinien zapewnić dodatkową osobę/osoby w celu wniesienia mebla do wnętrza budynku.

7.3. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu zalecana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

7.4. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji i czasu dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 60 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamawiania jednocześnie kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem łącznej dostawy jest najdłuższy z podanych terminów. Początek czasu realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu 4nogi.studio w przypadku wyboru przez Klienta metod płatności wskazanych w pkt. 6.1.

7.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia i specyfikacji.

7.6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu 4nogi.studio przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

8. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad i odpowiedzialność za wady

8.1. Sklep 4nogi.studio zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie zgodnym z umową, bez wad.

8.2. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:

- żądać wymiany produktu na wolny od wad,

- żądać usunięcia wady,

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8.3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

8.4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

8.6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

8.7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

8.8. W przypadku, gdy przedmiot lub jego opakowanie będzie nosiło widoczne uszkodzenia, a zamówienie dostarczane będzie bezpośrednio przez Sklep 4nogi.studio lub odbierane osobiście Klient i Sklep lub jego przedstawiciel dokonają protokolarnego opisania wady.

8.9. W przypadku, gdy przedmiot lub jego opakowanie będzie nosiło widoczne uszkodzenia, a zamówienie dostarczane będzie przez przewoźnika zewnętrznego, jak poczta czy przedsiębiorstwo kurierskie Konsument powinien dokonać protokolarnego opisania wady wraz z przedstawicielem przewoźnika i może nie odbierać przesyłki. W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić Sklep 4nogi.studio.

8.10. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

9.1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.

92. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie lub odbiór osobisty Towaru.

9.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

9.3.1. rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Sklep 4nogi.studio, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

9.3.2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres wskazany przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu towaru którego zakup nastąpił z zapłata za pomocą karty płatniczej, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy właściwy dla karty którą dokonano płatności.

9.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9.7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu

10. Reklamacje dotyczące Towarów i pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mail: kontakt@4nogi.studio Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

10.4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

10.5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

10.6. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa.

11.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

11.5. W przypadku umów zawieranych z konsumentami właściwość sądu określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z tych umów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.6. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu 4nogi.studio zawierane są w języku polskim.

12. Ochrona danych osobowych

12.1. Sklep internetowy 4nogi.studio przetwarza dane osobowych swoich Klientów w celu zawarcia i realizacji (w szczególności rozliczenia i dostawy) umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

12.2. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

Załącznik do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy*)

data: ______________

________________________ ________________________ ________________________ ________________________ [imię i nazwisko, adres konsumenta]

Odstąpienie od umowy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży ___________________________ (opis produktu), zawartej na odległość w dniu: ___________________

________________________ podpis

Formularz reklamacjidnia ………………

Ja, niżej podpisany(a) zawiadamiam, że zakupiony w sklepie www.4nogi.studio, w dniu ………..…………………… towar…………………………………………………. jest wadliwy.

Wada polega na: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu: ………………………………….

Niniejszą reklamację składam z tytułu: Rękojmi/ Gwarancji (niepotrzebne skreślić)

 

W związku ze złożoną reklamacją domagam się (niepotrzebne skreślić):

naprawy towaru,

nieodpłatnej wymiany towaru,

obniżenia ceny towaru o kwotę ………….

odstępuję od umowy i domagam się zwrotu wpłaconej ceny przekazem pocztowym/ przekazem bankowym na rachunek bankowy nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis:

………………………………………………………….